Portraits de Ville城市写真

Portraits de Ville-qidye-1

Portraits de Ville(城市写真)旅行丛书由巴黎be poles出版,然而,这些可不是传统意义上的旅行书。每一本书由一位摄影师全权负责,透过他的视角,编辑整本小书。书中没有文字,只有摄影和空白页供读者做旅行笔记。从2007年开始,迄今为止共计推出了19本。

Portraits de Ville-qidye-2 Portraits de Ville-qidye-3 Portraits de Ville-qidye-4 Portraits de Ville-qidye-5 Portraits de Ville-qidye-6 Portraits de Ville-qidye-7 Portraits de Ville-qidye-8 Portraits de Ville-qidye-9 Portraits de Ville-qidye-10 Portraits de Ville-qidye-11 Portraits de Ville-qidye-12 Portraits de Ville-qidye-13 Portraits de Ville-qidye-14 Portraits de Ville-qidye-15 Portraits de Ville-qidye-16 Portraits de Ville-qidye-17 Portraits de Ville-qidye-18 Portraits de Ville-qidye-19 Portraits de Ville-qidye-20 Portraits de Ville-qidye-21 Portraits de Ville-qidye-22 Portraits de Ville-qidye-23 Portraits de Ville-qidye-24 Portraits de Ville-qidye-25 Portraits de Ville-qidye-26 Portraits de Ville-qidye-27 Portraits de Ville-qidye-28 Portraits de Ville-qidye-29 Portraits de Ville-qidye-30 Portraits de Ville-qidye-31 Portraits de Ville-qidye-32 Portraits de Ville-qidye-33 Portraits de Ville-qidye-34 Portraits de Ville-qidye-35' Portraits de Ville-qidye-36 Portraits de Ville-qidye-37 Portraits de Ville-qidye-38 Portraits de Ville-qidye-39 Portraits de Ville-qidye-40 Portraits de Ville-qidye-41 Portraits de Ville-qidye-42 Portraits de Ville-qidye-43 Portraits de Ville-qidye-44发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染