Misha Gordin摄影作品

Misha Gordin-qidye-1

Misha Gordin生于1946年,二战以后的第一年。在拉脱维亚的俄语区长大,俄罗斯文化对其影响根深蒂固。他的作品一群失去个性的人聚集在一起,或蒙面,或身上标记相同的记号,动作一致。集体是思想之敌。在这样的组织中,任何犹豫和怀疑,都将立刻被辨认,扑灭。

Misha Gordin-qidye-2 Misha Gordin-qidye-3 Misha Gordin-qidye-4 Misha Gordin-qidye-5 Misha Gordin-qidye-6 Misha Gordin-qidye-7 Misha Gordin-qidye-8 Misha Gordin-qidye-9发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染