Masato Seto摄影作品

Masato Seto-qidye-1

Masato Seto 濑户正人,出生在泰国的日本摄影师,这组作品名为“槟榔”系列。

Masato Seto-qidye-2 Masato Seto-qidye-3 Masato Seto-qidye-4 Masato Seto-qidye-5 Masato Seto-qidye-6 Masato Seto-qidye-7 Masato Seto-qidye-8 Masato Seto-qidye-9发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染