Martina Matencio摄影作品

Martina Matencio-qidye-1

西班牙摄影师 Martina Matencio,“ 我喜欢拍摄有关人的留恋,捕捉他们的本质。我从来没有使用闪光灯,我更喜欢使用自然光,太阳光的照射,使得该场景更加神秘和自然。我一直在寻找新的人,新的面孔拍摄的照片。

Martina Matencio-qidye-2 Martina Matencio-qidye-3 Martina Matencio-qidye-4 Martina Matencio-qidye-5 Martina Matencio-qidye-6 Martina Matencio-qidye-7 Martina Matencio-qidye-8 Martina Matencio-qidye-9发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染