Liat Yaniv插画作品

Liat Yaniv-qidye-1

现居日本的以色列艺术家Liat Yaniv称自己为“paper worker”,还在丹麦上学的时候,她就利用身边有限的资源诸如旧报纸进行创作,并且一直将这种创作方式延续到今天。她用旧报纸上的色块剪下,拼贴插画、制作人偶。不规则、不平整的拼贴,反而为搞怪趣味的画面增添了一分特殊的质感。

Liat Yaniv-qidye-2 Liat Yaniv-qidye-3 Liat Yaniv-qidye-4 Liat Yaniv-qidye-5 Liat Yaniv-qidye-6 Liat Yaniv-qidye-7 Liat Yaniv-qidye-8发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染