Kevin Hong插画作品

Kevin Hong qidye1

Kevin Hong,美国插画师,现居纽约,官方网站:http://www.kevinhong.com

以上这副是为独立游戏《Miyamori》所绘制,来源:[via]

Kevin Hong qidye2 Kevin Hong qidye3 Kevin Hong qidye4 Kevin Hong qidye5 Kevin Hong qidye6 Kevin Hong qidye7 Kevin Hong qidye8无觅评论,优化体验,加强品牌价值

柒染