Jessica Hische字体设计作品

Jessica Hische-qidye-1

Jessica Hische,美国女设计师,专注于字体设计,现居旧金山,她在官网上展示了数量巨大的作品,同时还谈到很多字体设计方面的技巧和要点,比如Contact这个项目,值得一看,官方网站:http://jessicahische.is

Jessica Hische-qidye-2 Jessica Hische-qidye-3 Jessica Hische-qidye-4 Jessica Hische-qidye-5 Jessica Hische-qidye-6 Jessica Hische-qidye-7 Jessica Hische-qidye-8 Jessica Hische-qidye-9 Jessica Hische-qidye-10 Jessica Hische-qidye-11 Jessica Hische-qidye-12 Jessica Hische-qidye-13发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染