Itsuko Suzuki插画作品

Itsuko Suzuki-qidye-1

鈴木衣津子(Itsuko Suzuki)是一个非常爱狗的人,她的这些画都是关于和狗狗一起旅行,一起分享生活的故事⋯⋯爱、童心和想象力让这些小画拥有了灵魂。

Itsuko Suzuki-qidye-3 Itsuko Suzuki-qidye-4 Itsuko Suzuki-qidye-5 Itsuko Suzuki-qidye-7 Itsuko Suzuki-qidye-8 Itsuko Suzuki-qidye-9 Itsuko Suzuki-qidye-10 Itsuko Suzuki-qidye-11发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染