Ishan Trivedi插画作品

Ishan Trivedi-qidye-1

Ishan Trivedi,印度插画师,现居新德里,其作品从印度传统文化中学习造型及色彩,风格可爱,作品站点:https://www.behance.net/isntri

Ishan Trivedi-qidye-2 Ishan Trivedi-qidye-3 Ishan Trivedi-qidye-4 Ishan Trivedi-qidye-5 Ishan Trivedi-qidye-6 Ishan Trivedi-qidye-7 Ishan Trivedi-qidye-8发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染