Irving S. T. Garp摄影作品

Irving-qidye-1

来自比利时的摄影师Irving S. T. Garp说,他拍摄的模特可以是任何人,或者说每个人。摄影是一门自恋的艺术。如果摄影师喜欢通过照片展现自己的内心世界,那么作品中的模特就喜欢被欣赏,并感激摄影师在最佳光线中为他们拍摄。

Irving-qidye-2 Irving-qidye-3 Irving-qidye-4 Irving-qidye-5 Irving-qidye-6 Irving-qidye-7 Irving-qidye-8 Irving-qidye-9 Irving-qidye-10 Irving-qidye-11 Irving-qidye-12 Irving-qidye-13 Irving-qidye-14 Irving-qidye-15 Irving-qidye-17 Irving-qidye-19 Irving-qidye-20 Irving-qidye-21发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染