Fred Stein街头摄影作品

Fred Stein-qidye-1

Fred Stein(1909-1967),德国摄影师,街头摄影大师,1930年代因纳粹而离开德国,后辗转来到法国和美国,他开创性的手持摄影风格记录下了上世纪三四十年代巴黎和纽约人的日常生活。他同时还是一位著名的肖像摄影师,爱因斯坦的著名肖像便是出自他之手。官方网站:http://www.fredstein.com/

以上这幅1934年拍摄于巴黎,来源:[via]

Fred Stein-qidye-2 Fred Stein-qidye-3 Fred Stein-qidye-4 Fred Stein-qidye-5 Fred Stein-qidye-6 Fred Stein-qidye-7 Fred Stein-qidye-8 Fred Stein-qidye-9 Fred Stein-qidye-10 Fred Stein-qidye-11 Fred Stein-qidye-12发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染