Alex Lukas绘画作品

Alex Lukas-qidye-1

美国费城插画家 Alex Lukas,这组作品表现了城市景观遭到破坏后的景象。名为“后世界末日”。官方网站:www.alexlukas.com

Alex Lukas-qidye-2 Alex Lukas-qidye-3 Alex Lukas-qidye-4 Alex Lukas-qidye-5 Alex Lukas-qidye-6 Alex Lukas-qidye-7 Alex Lukas-qidye-8 Alex Lukas-qidye-9发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

柒染